ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

fodorrenata.hu weboldal

 

Az Adatkezelő főbb adatai:

elnevezése: Fodor Renáta e.v.

székhelye: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 44.

adószáma: 68774185-1-35

e-mail cím: hello@fodorrenata.hu

telefonszám: 06-30-8484-910

képviseli: Fodor Renáta

 

1. A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon (i) az Érintettekről kezelt adatok köréről; (ii) az Érintettek jogairól; (iii) és az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, politikáról, amelyet az Adatkezelő, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel elismer.

2. Az adatkezelés elvei

Az adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, illetve az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet figyelmeztet, akik részére személyes adatokat továbbít.

3. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

1.

név, e-mail cím

Direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailben, hírlevél formájában pl. szakmai ismeretekről, rendezvényekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont /hozzájárulás/

2.

név, e-mail cím (a telefonszám megadása opcionális)

Kapcsolatfelvétel – Az Érintett a honlapon keresztül a „Kapcsolat” menüpont alatt online módon kapcsolatba léphessen az Adatkezelővel, adott esetben hívást kérhessen.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont /hozzájárulás/

3.

név, e-mail cím, jelszó

Regisztráció – Az Érintett a honlapon keresztül a gyorsabb ügyintézés érdekében regisztrálhasson az Adatkezelő adatbázisába. Ezáltal az ingyenes online tananyagokhoz hozzáférhet az Érintett.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont /hozzájárulás/

4. Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ezt követően az Adatkezelő az Érintett adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Az Érintett jogai, érvényesítésük módja

Az Érintett jogosult a róla kezelt adatok körét megismerni. E körben az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Érintett a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a hello@fodorrenata.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait. Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Érintett jogosult a róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni. Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 

Az Érintett jogosult a róla kezelt adatok törlését kérni. Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, (i) melyekre a jövőben már nincs szükség; (ii) melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt, és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta; (iii) melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt; (iv) melyekre jogszabály kötelezi. Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlési kérelem megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz. Ennek keretében kérheti (i) azt, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről; (ii) személyes adatainak helyesbítését; (iii) személyes adatainak törlését vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

Az Érintett jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni (i) a helyesbítés, illetve a kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); (ii) ha nem járul hozzá az adatai törléséhez (és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását), de az adatkezelés jogellenes; (iii) ha az adatkezelés célja megvalósult, és az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra a saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy jogai védelméhez szüksége van.

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

Az Érintett jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni az Adatkezelőtől abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6. Az Adatkezelő adattovábbítási joga

 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

7. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vehet igénybe. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az Adatkezelővel jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl. adminisztratív munkatársak, webfejlesztők). Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Érintett elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az Érintett további beleegyezésének kikérésére nincsen szükség. Az Adatkezelő folyamatos hozzáférést biztosít az Érintett részére a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseihez, illetve minden módosítás alkalmával tájékoztatást nyújt az Érintett részére a tájékoztató módosított rendelkezései tekintetében.

9. Cookie-k (sütik)

A fodorrenata.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

A honlapon úgynevezett „cookie”- k (sütik) működhetnek:

 • Szükségszerű cookiek – alapműködést szolgálják;
 • Funkcionális cookiek – a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;
 • Teljesítmény cookiek – a weboldal teljesítményét segítik elő és így teljesebb felhasználói élményt nyújtását segítik elő;
 • Statisztikát kezelő cookiek – weboldal látogatói viselkedés követése, weboldal felhasználhatóságának mérése, a visszatérő látogatások aránya.
 • Online hirdetést segítő cookiek – bármely látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott weboldalon.

A weboldal működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

 • Szükségszerű cookiek – alapműködést szolgálják;
  • Session sütik a wordpress alapvető működését szolgálják
   • wordpress_test_cookie (A weboldalra nem tud bejelentkezni más az adminisztrátoron kívül, így a weboldal front-end oldalán a felhasználó egyedül a wordpress_test_cookie sütivel találkozik.)

A weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a számítógépre, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő.

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (Google Fonts, Google Analytics, Google Adwords, Facebook szolgáltatások vannak elhelyezve a weboldalon.).

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

10. Kapcsolatfelvétel

Az Érintett a honlapon keresztül a „Kapcsolat” menüpont alatt online módon (nevének és e-mail címének megadásával) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel, adott esetben hívást kérhet (telefonszámának megadása esetén).

Az Érintett továbbá a honlapon keresztül a gyorsabb ügyintézés érdekében (nevének, e-mail címének és jelszavának megadásával) regisztrálhat az Adatkezelő adatbázisába. Ezáltal az ingyenes online tananyagokhoz hozzáférhet az Érintett.

Az adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az Adatkezelő az üzenet elküldésével, illetve a regisztrációval megadottnak tekinti.

Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó üzeneteket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

11. Hírlevél

Hírlevelet csak akkor küld az Adatkezelő, ha az Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő direkt marketing tevékenység céljára kezelhesse a személyes adatait.

Leiratkozás a hírlevélről: Az Érintett hírlevélről történő leiratkozása nemcsak azt jelenti, hogy a továbbiakban számára nem küldhető hírlevél, hanem azt is, hogy amint visszavonja a direkt marketing célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását (tehát amikor az Érintett leiratkozik a hírlevélről), az Adatkezelőnek törölnie kell az Érintett személyes adatait a hírlevél adatbázisából. A leiratkozást a lehető legegyszerűbb módon teszi lehetővé az Adatkezelő (pl. egy linkre való egyszeri kattintással).

12. Az Érintett jogorvoslathoz való joga

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel felkereshető az Adatkezelő a hello@fodorrenata.hu e-mail címen.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az Érintettet a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.